Concursulul Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – Povești 2021

 

Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi dă startul înscrierilor în cadrul Concursului Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – Povești. Termenul limită de trimitere a lucrărilor pentru ediția a XXIX-a este 20 martie 2021.

Termeni și condiții de participare la concurs:
La concurs pot participa cetățeni români care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România, Republica Moldova și Ucraina.

Textele (maximum 15 pagini), culese în programul word (format .doc sau .docx), cu diacritice, fontul Times New Roman, mărime 12, cu spațiul între rânduri de 1,5, în 3 exemplare, vor fi însoţite de un motto.

Numele autorului, vârsta, adresa, numărul de telefon, e-mail-ul se vor afla într-un plic sigilat, pe care va fi scris acelaşi motto şi menţiunea „Poveşti scrise de copii”, „Povești scrise de adolescenți”, sau „Poveşti scrise de adulţi”. Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi descalificate.

Concurenţii vor expedia lucrările în plic timbrat (imprimate), până la data de 20 martie 2021 (data poştei) pe adresa: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Pogor nr. 4, 700110, tel. 0232.213.210. De asemenea, în plic va trebui inserat un CD cu formatul electronic al lucrărilor.

Premiile vor fi anunțate în cadrul Zilelor Bojdeucii, eveniment desfășurat în perioada 14-15 aprilie 2021. Tot atunci se va lansa volumul Poveştile de la Bojdeucă, cu textele autorilor premiați la ediția din anul 2020.

Conform tradiției, poveştile premiate la această ediţie vor fi publicate în volumul Poveştile de la Bojdeucă, care va fi lansat în anul 2022.

Precizări suplimentare:
Concursul Național „Ion Creangă” de creație literară – Povești cuprinde trei secțiuni: „Povești scrise de copii”, „Povești scrise de adolescenți”, respectiv „Povești scrise de adulți”.
La secțiunea „Povești scrise de copii” pot concura elevi cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, la secțiunea „Povești scrise de adolescenți” pot concura persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, iar la secțiunea „Povești scrise de adulți” pot concura persoane cu vârsta peste 20 de ani.
Câștigătorii Premiilor I la Concursul Național „Ion Creangă” de creație literară – Povești, la oricare din edițiile anterioare, nu mai pot participa la ediția de anul acesta și nici la o ediție viitoare, în cadrul aceleiași secțiuni. În situația în care se înscriu la concurs, vor fi descalificați. Excepție face cazul în care participantul a trecut la o altă etapă de vârstă și poate concura la secțiunile superioare din punct de vedere cronologic, respectiv „Povești scrise de adolescenți”, sau „Povești scrise de adulți”.
Prin trimiterea lucrărilor la adresa de concurs, participanții declară pe proprie răspundere că opera propusă spre jurizare este în întregime creația lor și că nu se încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Participanții declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale asupra editării în limba română pentru lucrările trimise se află în proprietatea lor și că nu au încheiat niciun contract de editare pentru lucrările trimise pentru jurizare. Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data concursului.
Nu pot participa la concurs angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele antrenate în organizarea concursului, membri ai juriului ori rude de gradul I ale acestora.
Nu pot fi înscrise în concurs creații literare declarate câștigătoare într-un alt concurs de creație literară. Prin excepție, precizăm că pot participa la acest concurs persoanele fizice care au publicat creațiile literare pe blogul personal.
Participanții nu au dreptul să se înscrie cu mai multe lucrări, la oricare secțiune de concurs, în cadrul aceleiași ediții.
Concurenții, prin trimiterea lucrărilor pe adresa concursului, își dau acordul pentru publicarea textului lor, în cazul în care acesta ar urma să fie premiat.
Juriul de concurs va fi format din angajați ai Muzeului Național al Literaturii Române Iași (pentru ediția 2021 a concursului, juriul va fi format din Nicoleta Dabija, președinte, Carmelia Leonte și Cătălin-Mihai Ștefan). Acesta va stabili, pe baza unor criterii și a unui punctaj, câștigătorii Concursului Național „Ion Creangă” de creație literară – Povești la cele trei secțiuni.
Criteriile de jurizare vor fi următoarele:
Respectarea tehnicilor de tehnoredactare și impresia generală oferită de text – 10 p.;
Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare – 10 p.;
Valențele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (imagini artistice, procedee retorice, limbaj figurat etc.) – 25 p.;
Valoarea instructiv-educativă a conținutului, impactul mesajului transmis – 15 p.;
Gradul de complexitate artistică și originalitatea creației – 20 p.;
Particularități de ordin compozițional și de tehnică a creației – 10 p.;
Din oficiu – 10 p.
 

Concursul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public pe website-ul: www.muzeulliteraturiiiasi.ro. Conform prevederilor art. 1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.
Prelucrarea datelor personale:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dumneavoastră personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com;

Datele dumneavoastră personale colectate în condițiile expuse mai sus vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.;

La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de email: muzeul.literaturii@gmail.com, organizatorul se obligă:

Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național „Ion Creangă” de creație literară – Povești, precum și precizările suplimentare.

Mult succes!

Scrieți un comentariu

Mai nouă Mai veche